ระยะเวลาการรับประกันสินค้า KUDOS (นับจากวันที่ซื้อสินค้า)

1709541209434 -
ประเภทสินค้า

ก๊อกน้ำทุกประเภท

ก๊อกกด/ก๊อกอัตโนมัติ

ฝักบัวอาบน้ำ

ฝักบัวฉีดชำระ

อุปกรณ์ห้องน้ำ

อ่างทุกประเภท

ฝักบัวกรองคลอรีน

ระยะเวลาการรับประกัน

ตลอดอายุการใช้งาน

1 ปี

2 ปี

1 ปี

1 ปี

12 ปี

2 ปี

รายละเอียดการรับประกัน

รับประกันการรั่วซึมของเซรามิควาล์ว (เฉพาะการรั่วซึมของน้ำบริเวณปากก๊อก)

รับประกันการรั่วซึมของระบบวาล์วเปิด-ปิดน้ำ

รับประกันการรั่วซึมเฉพาะบริเวณหัวฝักบัวและหน้าฝักบัว

รับประกันการรั่วซึมเฉพาะบริเวณหัวฝักบัวฉีดชำระ

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและการพิจารณาของบริษัท

    

รับประกันการรั่วซึมเฉพาะบริเวณหัวฝักบัวและหน้าฝักบัว

หมายเหตุ: สินค้าทุกประเภทไม่รับประกันผิวชุบหรือผิววัสดุภายนอกที่ชำรุดจากากรใช้งาน การเสื่อมสภาพ การติดตั้งที่ผิดวิธี การเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง หรือการทำความสะอาดที่ผิดวิธี เช่น กรใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นการดในการทำความสะอาด หรือการสัมผัสกับสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด หรือใช้คีมบีบจับส่วนประกอบต่างๆ จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. การรับประกันสินค้าทุกประเภท เริ่มนับระยะเวลารับประกัน ตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
 2. กรณีการรับประกัน หากรุ่นหรือสีที่ไม่มีการผลิตในปัจจุบันไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้าดังกล่าวนี้
 3. ผู้ซื้อต้องแสดงใบเสร็จรับเงินและใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนับจากวันที่ซื้อขายเป็นสำคัญ ไม่สามารถรับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว
 4. การรับประกันสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติ หากมีตำหนิ ชำรุด ใช้งานไม่ได้ในระยะเวลารับประกัน บริษัทจะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะตัวสินค้าเท่านั้น ด้วยราคาที่เทียบเท่า โดยจะต้องทำการพิสูจน์ทราบปัญหาดังกล่าวก่อน โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้ง รื้อถอน ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ นอกเหนือจากตัวสินค้าเท่านั้น
 5. กรณีสินค้าไม่อยู่ในระยะประกัน อัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องทำการแจ้งเพื่อให้ลูกค้าทราบก่อนดำเนินการใดๆ
 6. บริษัทมีสิทธิ์คิดอัตราค่าบริการในส่วนของการตรวจ / ซ่อมแซม / เปลี่ยนแปลงอะไหล่สินค้า / ที่พ้นเงื่อนไขของการรับประกันตามอาการเสียต่างๆ ถึงแม้อาการเสียนั้นๆ ไม่ถูกตรวจพบก็ตาม โดยจะแจ้งอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ลูกค้าทราบและรับการยินยอมจากลูกค้าก่อนดำเนินการใดๆ หรือลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าค่าบริการได้ที่ 02-621-8900
 7. เงื่อนไขการรับประกันสินค้ามีผลบังคับใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อ KUDOS เท่านั้น

ข้อยกเว้นในการไม่รับประกัน

 1. ไม่รับประกันสินค้าหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดเนื่องจากการขนส่ง การดัดแปลง การติดตั้งไม่ถูกต้อง ผุกร่อนเนื่องจากสารเคมีการบำรุงรักษาไม่ถูกต้อง การทดลอง การสาธิต การใช้งานผิดวิธี การติดตั้งหรือการดัดแปลงไม่เหมาะสม มีสิ่งอุดตันภายในตัวสินค้า ท่อน้ำทิ้ง ระบบสุขาภิบาล ความผิดพลาดหรือความประมาทอันเกิดเนื่องจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
 2. การพิจารณาการรับประกันสินค้า การใช้งานต้องอยู่ภายในสภาวะการใช้งานปกติ ไม่อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น น้ำมีความเป็นกรด-ด่างหรือหินปูนสูง พื้นที่ใกล้ชายฝั่งทะเล การใช้สินค้ากลางแจ้ง การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งการบำรุงรักษาการทำความสะอาดที่ผิดวิธี และการกระทำการโดยประมาทที่ก่อให้เกิดความเสียหายควรใช้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องเหมาะสมตามประเภทการใช้งาน ไม่ควรซ่อม ต่อเติม หรือดัดแปลงสินค้า
 3. รอยขีดข่วนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว และส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
 4. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนที่หายไปหลังจากเลยกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
 5. ส่วนประกอบใดที่ถูกเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดยบริษัทฯ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมจากพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานจากบริษัทฯ หรือศูนย์บริการที่แต่งตั้ง
 6. ใบรับประกันผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ
 7. ไม่รับประกันสินค้าที่เสื่อมสภาพ ชำรุด อันเกิดเนื่องจากการเก็บรักษาไม่ถูกต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายการไม่หมุนเวียนสินค้าหรือการตกค้างสต๊อก