บทนำ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.kudos.co.th ทางบริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นสำหรับการสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ เรียนผู้ใช้บริการ โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาบริการของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง การดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับทราบและยินยอมตามข้อกำหนดการใช้งานและเงื่อนไขต่างๆในเว็บไซต์นี้ตามที่ได้ชี้แจงไว้ รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อจำกัดในการใช้งานเว็บไซต์นี้และทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย

บริษัทฯ ขอเรียนให้ผู้ใช้บริการทราบว่าภายใต้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น วีดีโอ  เนื้อหา ข้อความ ภาพ เสียง เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ ข่าวสาร ข้อมูล และส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ทั้งหมดเป็นสิทธิของบริษัทฯ โดยชอบด้วยกฎหมายเพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย ห้ามมิให้บุคคลใด ลอกเลียน ทำซ้ำ ปลอมแปลง ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัทฯ ก่อน บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวถึงที่สุด หากผู้ใช้บริการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานหรือข้อตกลงใดๆการใช้งานเว็บไซต์นี้ สิทธิในการใช้งานเว็บไซต์นี้จะสิ้นสุดลงทันที

การสมัครใช้บริการหรือการเป็นสมาชิก

  1. เว็บไซต์ www.kudos.co.th นี้ จัดทำขึ้นสำหรับผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ได้
  2. การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ www.kudos.co.th ผู้ลงทะเบียนต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ลงทะเบียนต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  3. ผู้ใช้บริการต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในการสมัครสมาชิกและสั่งซื้อสินค้ากับทางเว็บไซต์ 
  4. ผู้ใช้บริการสามารถมีบัญชีผู้ใช้งานได้แค่บัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานหรือเงื่อนไขใดๆ อาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ว่าทางแพ่งและทางอาญา

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

  1. การสั่งซื้อสินค้าและบริการในเว็บไซต์ จะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อผู้ใช้บริการได้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการครบถ้วน ตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว และยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและเงื่อนไขแล้ว ตามที่ได้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซด์นี้ 
  2. ราคาที่ระบุในเว็บไซต์ www.kudos.co.th สำหรับสินค้าที่มีบริการการติดตั้ง ราคาที่แสดงจะยังไม่รวมค่าบริการการติดตั้งและค่าเดินทาง กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการบริการการติดตั้งสินค้า สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ฝ่ายบริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 097-2964467
  3. คูปองสำหรับการใช้บริการบนเว็บไซต์ คูปองสามารถใช้งานได้บน www.kudos.co.th ไม่สามารถนำไปแลกเป็นโปรโมชั่น เงินสด ส่วนลดใดๆได้

การยกเลิกกรณีเกิดจากความผิดพลาด

กรณีเกิดความผิดพลาดใดๆ ที่ส่งผลให้การสั่งซื้อสินค้ามีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปจากครั้งแรก อาทิเช่น รายละเอียดสินค้าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เป็นต้น บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากบริษัทฯ ได้รับเงินจากผู้ใช้บริการในการชำระค่าสินค้า บริษัทฯ จะทำการคืนเงินเต็มจำนวนที่ได้รับจากการชำระค่าสินค้าของผู้ใช้บริการ ตามเงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ

การสิ้นสุดหรือถอดถอนสมาชิก

  1. กรณีที่ผู้ใช้บริการก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการคนอื่นๆ บนเว็บไซต์ www.kudos.co.th หรือบริษัทฯ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริงทุกประการ
  2. กรณีที่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการ ก่อเหตุที่เชื่อได้ว่ามีเจตนาที่ไม่เหมาะสมขัดต่อศีลธรรมหรือกฎหมาย บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการถอดถอนสมาชิกได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับบริษัทฯ และบุคคลภายนอก ผู้ใช้บริการดังที่กล่าวข้างต้นนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดและถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและเงื่อนไขนี้แล้ว

กติกา มารยาทในการใช้งานเว็บไซต์

บริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องและไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆที่ผู้ใช้บริการได้แสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์นี้  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยการใช้ดุลยพินิจในการลบเนื้อหาหรือความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ หากเนื้อหาหรือความคิดเห็น มีเจตนาและมีข้อสงสัยว่า เป็นการคุกคาม ส่อเสียด ให้ร้าย ทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท แก่ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ หรือบุคคลภายนอก รวมถึงเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร หรือการเผยแพร่ลิงค์ใดๆที่มีข้อมูลไวรัส ที่อาจก่อความเสียหายกับเว็บไซต์ของบริษัท และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีเจตนาจะแข่งขันหรือแย่งลูกค้าจากบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมของผู้ใช้บริการ และบริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะและคำติชมได้โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ที่ต้องตอบแทนให้ผู้ใช้บริการสำหรับข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้

ข้อจำกัดความรับผิด

การสั่งซื้อสินค้าและบริการหรือทำรายการอื่นๆบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยตัวของผู้ใช้บริการเอง หรือการที่ผู้ใช้บริการมอบหมายให้บุคคลใดนำรหัสประจำตัว(Password) ไปใช้ หรือ มีบุคคลอื่นแอบอ้างนำรหัสประจำตัว (Password) ของผู้ใช้บริการมาใช้ในการสั่งซื้อสินค้าและบริการหรือทำรายการใดๆ โดยความสมัครใจของผู้ใช้บริการ หรือเกิดจากความประมาทของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าการกระทำนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของรหัสประจำตัว (Password) ต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวข้างต้นนี้ทั้งหมด โดยไม่มีข้อเรียกร้องหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่ บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบหรือชดใช้ค่าเสียหายแทนผู้ใช้บริการ 

ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและเงื่อนไขบนเว็บไซต์นี้ หากผู้ใช้บริการนำบัตรเครดิตของผู้อื่นมาใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรเครดิต รวมถึงการชำระค่าสินค้าและบริการที่ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นไปตามเจตนาของเจ้าของบัตรเครดิต หากบริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนจากเจ้าของบัตรเครดิต หรือธนาคารของผู้ออกบัตรเครดิต และมีเหตุทำให้บริษัทฯ ไม่ได้การรับชำระค่าสินค้าและบริการ ผู้ใช้บริการดังกล่าวข้างต้นนี้ จะต้องรับผิดชอบค่าสินค้าและบริการ รวมถึงค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นตามจริง และบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุดเพื่อบังคับการชำระหนี้ ค่าเสียหายรวมถึงดอกเบี้ยตามที่ข้อกฎหมายกำหนด