• Shop Online
 • |
 • Language : en

1.Kitchen & Bath
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
 1. การรับประกันสินค้าทุกประเภท เริ่มนับระยะเวลารับประกัน ตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
 2. หากรุ่นหรือสีสินค้าที่ไม่มีการผลิตในปัจจุบัน จะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้าดังกล่าวนี้
 3. ผู้ซื้อต้องแสดงใบเสร็จรับเงินและใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยไม่สามารถรับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว
 4. การรับประกันสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติ หากมีตำหนิ ชำรุด ใช้งานไม่ได้ในระยะประกัน บริษัทจะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะตัวสินค้าเท่านั้น ด้วยราคาที่เทียบเท่า โดยจะต้องทำการพิสูจน์ทราบปัญหาดังกล่าวก่อน โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้ง รื้อถอน ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ นอกเหนือจากตัวสินค้าเท่านั้น
 5. กรณีสินค้าไม่อยู่ในระยะประกัน อัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องทำการแจ้งเพื่อให้ลูกค้าทราบก่อนดำเนินการใดๆ
 6. บริษัทมีสิทธิ์คิดอัตราค่าบริการในส่วนของการตรวจ / ซ่อมแซม / เปลี่ยนแปลง อะไหล่สินค้า ที่พ้นเงื่อนไขของการรับประกันตามอาการเสียต่างๆ ถึงแม้อาการเสียนั้นๆ ไม่ถูกตรวจพบก็ตาม โดยจะแจ้งอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆให้ลูกค้าทราบและจะรับการยินยอมจากลูกค้าก่อนดำเนินการใดๆ หรือลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าค่าบริการได้ที่ 02-621-8900
 7. เงื่อนไขการรับประกันสินค้ามีผลบังคับใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อ KUDOS เท่านั้น
 
ข้อยกเว้นในการไม่รับประกันสินค้า
 1. ไม่รับประกันสินค้าหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดเนื่องจากการขนส่ง การดัดแปลง ผุกร่อนเนื่องจากสารเคมีการบำรุงรักษาไม่ถูกต้อง การทดลอง การสาธิต การใช้งานผิดวิธี การติดตั้งหรือการดัดแปลงไม่เหมาะสม หรือความประมาทอันเกิดเนื่องจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
 2. การพิจารณาการรับประกันสินค้า การใช้งานต้องอยู่ภายในสภาวะการใช้งานปกติ ไม่อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น น้ำมีความเป็นกรด-ด่างหรือหินปูนสูง, พื้นที่ใกล้ชายฝั่งทะเล, การใช้สินค้ากลางแจ้ง, การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งการบำรุงรักษาการทำความสะอาดที่ผิดวิธี และการกระทำการโดยประมาทที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ควรใช้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องเหมาะสมตามประเภทการใช้งาน ไม่ควรซ่อม ต่อเติม หรือ ดัดแปลงสินค้า
 3. รอยขีดข่วนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
 4. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนที่หายไปหลังจากเลยกำหนด 7 วัน นับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
 5. ส่วนประกอบใดที่ถูกเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดยบริษัทฯ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมจากพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานจากบริษัทฯ หรือศูนย์บริการที่แต่งตั้ง
 6. ใบรับประกันผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ
 7. ไม่รับประกันสินค้าที่เสื่อมสภาพ ชำรุด อันเนื่องมาจากการเก็บรักษาไม่ถูกต้อง อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย การไม่หมุนเวียนสินค้า หรือการตกค้างสต๊อก
 

​​
2.Digital Lock
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
 1. ระยะเวลาการรับประกันนาน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าหรือติดตั้งเครื่องเสร็จสิ้น
 2. ผู้ซื้อต้องแสดงใบเสร็จรับเงินและใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนับจากวันซื้อขายเป็นสำคัญ   ไม่สามารถรับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว
 3. การรับประกันสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติ ชำรุด ใช้งานไม่ได้ในระยะเวลาประกัน บริษัทฯ ยินดีจะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะตัวสินค้าเท่านั้นด้วยราคาที่เทียบเท่า โดยจะต้องทำการพิสูจน์ทราบปัญหาดังกล่าวก่อน โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ
 4.  กรณีสินค้าไม่อยู่ในระยะประกัน อัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องทำการแจ้งเพื่อให้ลูกค้าทราบก่อนดำเนินการใดๆ
 5. บริษัทฯ มีสิทธิ์คิดอัตราค่าบริการในส่วนของการตรวจ / ซ่อมแซม / เปลี่ยนแปลงอะไหล่สินค้า / ที่พ้นเงื่อนไขของการรับประกันตามอาการเสียต่างๆ ถึงแม้อาการเสียนั้นๆ ไม่ถูกตรวจพบก็ตาม โดยจะแจ้งอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆให้ลูกค้าทราบและจะต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน
 
ข้อยกเว้นในการไม่รับประกันสินค้า
 1. ไม่รับประกันสินค้าหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดเนื่องจากการขนส่ง การดัดแปลง ผุกร่อนเนื่องจากสารเคมีการบำรุงรักษาไม่ถูกต้อง การทดลอง การสาธิต การใช้งานผิดวิธี การติดตั้งหรือการดัดแปลงไม่เหมาะสม หรือความประมาทอันเกิดเนื่องจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
 2. การพิจารณาการรับประกันสินค้า การใช้งานต้องอยู่ภายในสภาวะการใช้งานปกติ ไม่อยู่ ในสภาวะเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น การใช้สินค้ากลางแจ้ง หรือ ติดตั้งสินค้าในพื้นที่เปียกชื้น หรือพื้นที่ ที่สินค้ามีโอกาสโดนน้ำ ฝน หรือภัยธรรมชาติต่างๆ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งการบำรุงรักษา  การทำความสะอาดที่ผิดวิธี และการกระทำการโดยประมาทที่ก่อให้เกิดความเสียหาย  ควรใช้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องเหมาะสมตามประเภทการใช้งาน   ไม่ควรซ่อมแซม ต่อเติม หรือดัดแปลงสินค้าเอง หรือ ผ่านโดยตัวแทนที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
 3. รอยขีดข่วนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
 4. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนที่หายไปนับจากวันที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์
 5. ส่วนประกอบใดที่ถูกเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดย บริษัทฯ หรือ ผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมจากพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานจาก บริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่แต่งตั้ง
 6. ใบรับประกันผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ
 7. ไม่รับประกันสินค้าที่เสื่อมสภาพ ชำรุด อันเกิดเนื่องจากการเก็บรักษาไม่ถูกต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
 8. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า หรือ ฟังก์ชันการใช้งาน
 
อัตราค่าพาหนะ
 1. ภายในระยะประกัน กรณีลูกค้า กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล  จะไม่เสียค่าอะไหล่และค่าบริการ
 2. ในกรณีที่หมดประกันจะคิดค่าบริการและค่าอะไหล่  ส่วนค่าเดินทางลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ คิดตามระยะทาง  ค่าเดินทางครั้งละ 500 – 1,000 บาท
 3. กรณีลูกค้าต่างจังหวัด (นอกเหนือจากข้อ 1) อัตราค่าเดินทางคิดตามระยะทาง แล้วแต่ตกลงกัน
**การคิดค่าเดินทางไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท/ครั้ง สำหรับต่างจังหวัด อัตราค่าที่พักตามที่จ่ายจริง**

Back to top