KUDOS FAUCET DESIGN AWARD 2016 – การประกวดออกแบบก๊อกน้ำคูโดส 2559
KUDOS FAUCET
DESIGN AWARD 2016
การประกวดออกแบบก๊อกน้ำคูโดส 2559
T H E M E
" U n i v e r s a l D e s i g n "
ดีไซน์ เพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมของทุกคนในสังคม
สมัครเข้าร่วมประกวด
KUDOS FAUCET DESIGN AWARD 2016

คูโดส (KUDOS) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างของคนในสังคม เพื่อให้ทุกการใช้ชีวิตเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด ด้วยสินค้าที่มีดีไซน์โดดเด่นสวยงาม

ในปีนี้ คูโดส (KUDOS) จัดให้มีการประกวดการออกแบบก๊อกน้ำ ภายใต้แนวคิด “Universal Design: ดีไซน์แห่งความเสมอภาคและเท่าเทียม” เพื่อให้มีสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการการใช้งานที่แตกต่างทางด้านกายภาพของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่และใส่ใจซึ่งกันและกัน

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ผู้ชนะเลิศประเภทนิสิตนักศึกษา 1 รางวัล
และประเภทบุคคลทั่วไป 1 รางวัล

ท่องเที่ยวและเยี่ยมชมโรงงานการผลิตอุปกรณ์ในห้องน้ำของบริษัท ซังเอ ที่จิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำ 1 ใน 5 ของญี่ปุ่น พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
รอบชิงชนะเลิศ
ประเภทนิสิตนักศึกษา 3 ท่าน
ประเภทบุคคลทั่วไป 3 ท่าน

โอกาสสร้างสรรค์ชิ้นงานตัวอย่างจากผลงานการออกแบบของตนเอง ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดในการขึ้นรูปแบบ 3 มิติ ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 6 ท่าน
บริษัทฯ ขอมอบฝักบัวเพื่อสุขภาพ KUDOS PUREBLISS
มูลค่า 2,400 บาท ฟรี! เพื่อการดูแลสุขภาพผิวและผมที่คุณรัก

รอบรองชนะเลิศ
ประเภทนิสิตนักศึกษา 15 ท่าน
ประเภทบุคคลทั่วไป 15 ท่าน

เข้าร่วม Workshop กับนักออกแบบชื่อดังชาวญี่ปุ่น Mr. Satoshi Nakagawa หนึ่งในนักออกแบบชื่อดังด้าน UD: Universal Design ของญี่ปุ่น เจ้าของผลงาน tripod design เพื่อพัฒนาความรู้เชิงลึกในด้านการออกแบบแห่งความเสมอภาคและเท่าเทียม เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถไปสู่ระดับสากล
* หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ Workshop และเชิญมานำเสนอผลงาน ตามความเหมาะสม โดยทีมงานจะแจ้งท่านผู้ได้รับเลือกเข้ารอบในโอกาสต่อไป
UNIVERSAL DESIGN
ดีไซน์ แห่งความเสมอภาคและเท่าเทียมของทุกคนในสังคม
UNIVERSAL DESIGN คือ การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม คำนึงถึงการใช้ประโยชน์ที่เป็นสากล และใช้ได้ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ต้องมีการออกแบบดัดแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจง เพื่อบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ เป็นการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์ ครอบคลุมสำหรับทุกคน โดยเริ่มต้นจากการคิดว่าทำอย่างไรคนประเภทต่างๆ จึงจะมีโอกาสมาใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน เช่น คนสูงอายุ คนป่วย สตรีตั้งครรภ์ คนแคระ เด็กเล็กที่มากับรถเข็นเด็ก คนพิการประเภทต่างๆ ไม่ว่า ตาบอด หูหนวก แขนขาร่างกายพิการ คนพิการทางปัญญาทางจิต คนที่อ่านหนังสือไม่ออก เป็นต้น ด้วยการคำนึงถึงบุคคลเหล่านั้นว่า แม้จะมีข้อจำกัดทางร่างกาย ทางปัญญา ทางจิตใจ แต่ก็เป็นบุคคล ในสังคม สังคมจึงควรรับผิดชอบดูแล ให้สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับบุคคลทั่วไปได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพของแต่ละคน เช่น การจัดให้มีทางลาดขึ้นลงทางเท้าและอาคารสถานที่สาธารณะต่างๆ ให้กับผู้พิการที่ใช้รถเข็น หรือบล็อกพื้นนำทางเดินสำหรับคนตาบอด ทั้งนี้ ก็เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตทำกิจกรรมภายนอกบ้านได้โดยสะดวกและปลอดภัย

องค์ประกอบและหลักการของ UNIVERSAL DESIGN
EQUITABLE USE 
ความเสมอภาคในการใช้งาน ที่ทุกคนในสังคมสามารถใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติ เช่น การติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ 2 ระดับ ห้องน้ำสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ
FLEXIBILITY 
มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน  เช่น อุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้กับผู้ที่ถนัดซ้ายและขวา หรือปรับสภาพความสูงต่ำขึ้นลงได้ตามความสูงของผู้ใช้
SIMPLICITY 
มีความเรียบง่ายและสามารถเข้าใจได้ดี เช่น มีภาพหรือคำอธิบายที่คนทุกชาติทุกภาษาเข้าใจได้เหมือนกัน หรืออาจใช้รูปภาพที่เป็นสัญลักษณ์สากลที่สื่อสารเห็นแล้วเข้าใจตรงกัน
UNDERSTANDING 
มีข้อมูลที่จำเป็น เพียงพอ และเหมาะสมสำหรับการใช้งานแต่ละประเภท
SAFETY  
มีความทนทาน และปลอดภัยต่อการใช้งานที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดแบบไม่ตั้งใจ
LOW PHYSICAL EFFORT
การใช้งานที่ไม่มีข้อจำกัดด้านกายภาพ เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัย ทั้งที่มีแรงหรือไม่มีแรง เช่น ใช้ที่เปิดก๊อกน้ำแบบยกขึ้น-กดลง แทนการใช้มือขันก๊อกแบบเป็นเกลียวสำหรับผู้สูงอายุที่มีแรงน้อย
SPACE AND SIZE
มีขนาดและพื้นที่ที่เหมาะสม สามารถใช้งานได้กับคนทุกสภาพทุกเงื่อนไข เช่น พื้นที่จอดรถคนพิการที่กว้างพอให้รถเข็นจอดข้างๆ ได้สะดวก พื้นที่ต่างระดับในบ้านที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุป้องกันการสะดุดหรือลื่นล้ม หรือคนพิการที่จำเป็นต้องใช้รถเข็นในการเคลื่อนย้าย เป็นต้น
วัตถุประสงค์
งานออกแบบที่ช่วยเพิ่ม
มูลค่าสินค้าไทยสู่เวทีโลก
งานประกวดที่ช่วยเพิ่มองค์ความรู้นักออกแบบไทย
สู่ทักษะการแข่งขันระดับสากล
งานออกแบบที่ช่วยยกระดับมาตรฐาน
ชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนในสังคม
สู่ความเสมอภาคและเท่าเทียม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการ
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
 • แบ่งการรับสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
  1. นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
  2. นักออกแบบหรือบุคคลทั่วไป
 • มีสัญชาติไทย
 • สามารถดำเนินการครอบคลุมกระบวนการออกแบบครบทุกขั้นตอน ซึ่งประกอบไปด้วย
  • การนำเสนอแนวคิด(Design concept)
  • การพัฒนาแบบ (Design development)
  • การเขียนแบบทางเทคนิคเพื่อกาผลิต (Technical drawing)
  • การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype)
 • สามารถเข้ามานำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการและอยู่ร่วมการประกาศผล ดังนี้
  • รอบแรก วันที่ 30 มิถุนายน 2559
  • รอบสุดท้าย วันที่ 26 สิงหาคม 2559
หมายเหตุ ผู้ไม่มีสิทธิ์ในการสมัครแข่งขัน ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกวด เช่น พนักงานบริษัท ซี.ไอ.ที. จำกัด ผู้สนับสนุน ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดประกวด
กติกาการประกวด ข้อกำหนดการส่งผลงาน
 1. การนำเสนอชิ้นงานสำหรับรอบแรก
  • แนวคิดในการออกแบบ
  • ภาพร่างงานออกแบบที่แสดงถึงแนวคิดที่ต้องการนำเสนอ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกแบบ 2 มิติ (2D Rendering) หรือ 3 มิติ ( 3D CAD)พร้อมตกแต่งภาพและจัดหน้าการแสดงผลงานให้สวยงาม
  • แสดงรายละเอียดขนาดของชิ้นงาน ด้วยภาพ Perspective, รูปด้าน (Top, Front, Side) พร้อมบอกขนาด และวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ
  • ลงสีสวยงาม (ไม่จำกัดเทคนิค)
  • ส่งเป็นไฟล์ JPEG ที่มีความละเอียด 150 dpi
  • ตั้งชื่อไฟล์ตามกลุ่มที่สมัครดังนี้
   1. กลุ่มนิสิต นักศึกษา ชื่อไฟล์ : kudos_student_ชื่อภาษาอังกฤษและเบอร์มือถือ
   2. กลุ่มบุคคลทั่วไป ชื่อไฟล์ : kudos_general_ชื่อภาษาอังกฤษและเบอร์มือถือ
 2. ใบสมัครผู้เข้าร่วมประกวดในโครงการ หรือ สมัครผ่านช่องทาง online ได้เพียงช่องทางเดียว ที่ Kudosthailand
 3. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานออกแบบได้มากกว่า 1 ชิ้นงาน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาผล งานที่ดีที่สุดเพียงผลงานเดียว
 4. ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ 30 ท่าน (โดยแบ่งเป็น ประเภทนิสิต นักศึกษา 15 ท่าน และประเภทบุคคลทั่วไป 15 ท่าน หรือขึ้นอยู่กับ ดุลพินิจของคณะกรรมการ) ต้องนำเสนอผลงาน บนกระดาษขนาด A2 ติดบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ ต่อหน้าคณะกรรมการภายในเวลา 5 นาที
 5. ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 6 ท่านสุดท้าย จะได้จัดทำแบบจำลอง (Prototype) จากไฟล์ .stl ที่พร้อมพิมพ์ชิ้นงาน ได้รับการสนับสนุนจาก Q2S ฟรี!!! โดยที่
  • กลุ่มนิสิต นักศึกษา จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยในการทำเป็นไฟล์ .stl
  • กลุ่มบุคคลทั่วไป ส่งเป็นไฟล์ .stl ที่พร้อมพิมพ์ชิ้นงานเท่านั้น

หมายเหตุ กรุณาใช้ software ที่ถูกลิขสิทธิ์
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เกณฑ์การพิจารณาผลงาน
 • ออกแบบ ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า ภายใต้แนวคิด Universal Design
 • อธิบายที่มาของผลงานการออกแบบ แรงบันดาลใจ ประโยชน์ในมุมมองของ Universal Design ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่สู่ความเสมอภาคและเท่าเทียม เป็นสังคมที่ใส่ใจกันและกัน
หมายเหตุ:
กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ก่อนการสมัคร การสมัครถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนด
 1. ผลการตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ผู้ส่งผลงานไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ใดๆ ได้
 2. งทะเบียนสมัครการประกวด และข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Kudosthailand
คณะกรรมการ
ผศ. ดร.พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์
อาจารย์ประจำภาควิชา
การออกแบบอุตสาหกรรม
อาจารย์ นภกมล ชะนะ
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
อาจารย์ กิตติเศรษฐ์ เก่งการค้า
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
อาจารย์ ไชยพิพัฒน์ ปกป้อง
อาจารย์ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม
รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต
ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
ดร.เจน ชาญณรงค์
บริษัท คิว ทู เอส จำกัด
Mr. Eiji Sasaki
San-Ei Faucet Mfg. Co., Ltd.
คุณไพบูลย์ เลิศวงศ์กรกิจ
บริษัท ซี ไอ ที จำกัด

วิดีโอ
ประชาสัมพันธ์โครงการ

ตารางการแข่งขัน

26 มิถุนายน 2559 ปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าประกวด สิ้นสุดการรับสมัครในวันสุดท้าย เวลา 23:59 น. (เวลากรุงเทพฯ)

30 มิถุนายน 2559 ประกาศผลงานผู้เข้ารอบแรก 30 ท่าน

ติดตามรายละเอียดของรอบถัดไปที่
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สมัครเข้าร่วมประกวด
Partners
โครงการนี้ได้รับความร่วมมืออันดีจาก บริษัท SAN-EI ประเทศญี่ปุ่น บริษัท QIIS ผู้นำเทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบ 3 มิติ และ ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ 3 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมพิจารณาตัดสินผลงาน